Đề nghị chi đạo toàn dân đeo khẩu trang là biện pháp cần thiết nhất ngay lúc này.