Tiền bồi thường khi diện tích đất thực tế khác với giấy tờ

Tran Thang
Bài viết: 94

Tuần qua, tôi nhận được thắc mắc của bạn đọc ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nội dung, bạn đọc hỏi:

  “Theo quy định, tiền bồi thường khi thu hồi đất sẽ tính trên diện tích thu hồi. Tuy nhiên, diện tích đất đo đạc thực tế khi thu hồi khác với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin cho tôi biết quy định của pháp luật trong trường hợp này”.

  Bồi thường đất bị thu hồi khi diện tích thực tế lớn hơn trên sổ đỏ

  Trả lời:

  Điều kiện để được bồi thường khi bị thu hồi đất:

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất nếu người sử dụng đất có đủ điều kiện quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường.

  Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được bồi thường khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  - Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

  - Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp. Trừ trường hợp sau: Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp này chỉ được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp (Theo Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013).

  Lưu ý: Đất không có giấy tờ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi. 

  Quy định về bồi thường khi diện tích thực tế khác với giấy tờ:

  Theo Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường theo quy định sau:

  - Trường hợp thứ nhất, nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

  - Trường hợp thứ hai, nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

  - Trường hợp thứ ba, nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền (mua bán, tặng cho, thừa kế…) của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

  - Trường hợp thứ tư, đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

  Lưu ý: Tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đất thu hồi tại trường hợp 2, trường hợp 3 thì được bồi thường đầy đủ, không phụ thuộc vào diện tích đất được bồi thường.