TP.HCM: Kết luận Thanh tra một số dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 149

Qua công tác thanh tra, Thanh tra TP.HCM đã phát hiện nhiều khuyết điểm, sai sót,…

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Quận 12, là chủ đầu tư các dự án về xây dựng, sửa chữa các trụ sở công lập, như: trường học, cầu cống, đê kè,… Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện nhiều dự án, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng dân cư ở Quận 12… Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, Thanh tra TP.HCM đã phát hiện nhiều khuyết điểm, sai sót,…


 Cải tạo kênh Sơ Rơ - một công trình được thực hiện bởi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12.

Ngày 24/12/2020, Chánh Thanh tra TP.HCM đã ban hành công khai “Thông báo Kết luận Thanh tra” số 160/TB-TTTP-P5 về việc chấp hành các quy định pháp luật đối với một số dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12… Thanh tra TP.HCM đã ghi nhận nhiều cố gắng của đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiều dự án, chỉnh trang đô thị,…

Bên cạnh đó, từ công tác thanh, kiểm tra, Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, sai sót cần khắc phục thời gian tới… như: công tác lập thiết kế, dự toán và nghiệm thu, thanh toán công trình có sai sót là: lập dự toán chưa phù hợp với hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật, hồ sơ khảo sát địa chất công trình và định mức xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng… công tác nghiệm thu không phù hợp theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt đã làm chênh lệch tăng giá trị thanh toán với số tiền gần 800 triệu đồng…

“Thông báo Kết luận Thanh tra” số 160/TB-TTTP-P5.

Mặt khác, công tác quản lý chất lượng công trình chưa có xác nhận đầy đủ của các bên tham gia nghiệm thu, dối với việc xây dựng Trạm trung chuyển rác phường An Phú Đông không có xác nhận của đơn vị tư vấn giám sát là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013…

Trên cơ sở kết quả thanh kiểm tra, từ đề xuất của Thanh tra TP.HCM, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 thực hiện nghiêm túc và kịp thời các kiến nghị theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, tổ chức rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo và cá nhân có liên quan tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12…