Công văn số 3685/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Kế hoạch- Đầu tư và các bộ, ban ngành, địa phương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm triển khai hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đặt ra tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050.

cong-van-so-3685vpcp-nn-1717287413.jpg

Công văn số 3685/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

 

Theo đó, Công văn số 3685/VPCP-NN cũng yêu cầu: “Trong báo cáo định kỳ của các bộ ngành, địa phương và báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050 cần làm rõ tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao, mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra, giải pháp khắc phục những khó khăn, thách thức đã nhận biết được…”.

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2012, tăng trưởng xanh được cụ thể hóa thông qua“Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050”, “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050” với các nhiệm vụ chiến lược là giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.

do-thi-xanh-1717287439.jpg

Tăng trưởng xanh trong phát triển đô thị.

 

Qua 12 năm triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã thấy nhận thức của nhân dân, cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh nâng lên rõ rệt, từng bước thay đổi hành vi sản xuất, sinh hoạt và có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện tăng trưởng xanh; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng tiết kiệm, an toàn, văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc, hài hòa và thân thiện với thiên nhiên; cảnh quan, môi trường sống của người dân ngày càng thay đổi theo hướng tích cực hơn, đặc biệt tại các xã nông thôn mới…

Công văn số 3685/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò của tăng trưởng xanh và yêu cầu cần làm rõ tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao, mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra, giải pháp khắc phục những khó khăn, thách thức đã nhận biết được… để tăng cường phát triển chiến lược tăng trưởng xanh.