Vĩnh Long: Yêu cầu chủ động giải quyết theo thẩm quyền…

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 149

Đó là yêu cầu của thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long đối với việc vừa qua đã xảy ra tình trạng một số cơ quan, đơn vị,… gửi nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cơ quan, đơn vị,… đến Chủ tịch UBND tỉnh.

  vinh-long-yeu-cau-1-1623206226.jpg

  Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Long.

  Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2799/UBND-TH, nhận định, bên cạnh những thành quả đạt được, lãnh đạo một số đơn vị, địa phương, tham mưu giải quyết công việc vẫn còn chưa đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng, chưa đáp ứng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc tham mưu, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh không đúng thầm quyền, không nêu rõ chính kiến, quan điểm của cơ quan chủ trì, không đảm bảo thời gian theo quy định,…

  Để khắc phục tình trạng trên, góp phần tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc…

  Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình về UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh…

  vinh-long-yeu-cau-2a-1623206268.jpg
  vinh-long-yeu-cau-2b-1623206270.jpg

  Văn bản số 2799/UBND-TH.

  Đơn vị, địa phương chỉ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng nội dung phức tạp, có tính liên ngành, đã phối hợp xử lý nhưng chưa có sự thống nhất… Đối với hồ sơ trình có nhiều ý kiến, phương án lựa chọn khác nhau, cơ quan chủ trì phải đề xuất ý kiến, phương án lựa chọn cụ thể và chịu trách nhiệm về nội dung, phương án đề xuất… Đối với các nội dung tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy: yêu cầu nội dung ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và nêu rõ nội dung cần xin ý kiến…

  Và đồng thời phải đảm bảo tính thống nhất giữa nội dung văn bản và nội dung trình bày tại Phiên họp thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy… tránh tình trạng nội dung trình bày tại Phiên họp trái với nội dung văn bản đã tham mưu…