Cà Mau: Thanh tra tỉnh với nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 152

Mới đây, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh.

Cụ thể ngày 15/12/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 81/QĐ-TT về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh…

Thanh tra tỉnh Cà Mau với công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy chế hoạt động của của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động của của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh Cà Mau.


   
Quyết định số 81/QĐ-TT của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 81/QĐ-TT về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh, gồm có: ông Huỳnh Việt Ân- Phó Chánh Thanh tra tỉnh và ông Hứa Văn Nhịp- Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh… thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 và Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau, được hưởng mức chi hỗ trợ theo quy định.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến kết quả công việc…