PVcomBank lỗ gần 500 tỷ đồng năm 2020?

Vũ Dung
Bài viết: 29

Hãng Kiểm toán AASC cho rằng nếu hạch toán đúng theo các quy định, lợi nhuận trước thuế 2020 của PVcomBank sẽ giảm gần 570 tỷ đồng và chuyển từ lãi sang lỗ. Như vậy 'PVcomBank lỗ thật, lãi giả'?

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, PVcomBank báo lãi trước thuế gần 76 tỷ đồng với tổng tài sản đến ngày 31/12/2020 đạt 181.394 tỷ đồng.

pvcombank-baocaotaichinh-dulichvn-du-lich-vn-baodulich-dulichvietnam-1621603712-1621649808.png
PVcomBank báo lãi trước thuế gần 76 tỷ đồng năm 2020.

Tuy nhiên, thông tin trên chuyên trang diễn đàn pháp luật của tạp chí Đời sống và Pháp luật, trang congnghevadoisong.vn, bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán do công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, PVcomBank nhận một loạt ý kiến kiểm toán ngoại trừ về phân loại nợ, trích lập dự phòng, các khoản phải thu, tài sản đảm bảo để cấn trừ nợ...

Cụ thể, AASC nêu rõ tại ngày 31/12/2020, ngân hàng chưa thực hiện đầy đủ việc phân loại nhóm nợ, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu đối với các khoản cho vay của khách hàng theo quy định hiện hành.

Ngoại trừ các khoản cho vay được giữ nguyên nhóm nợ theo Đề án tái cơ cấu và các khoản cho vay được giữ nguyên nhóm nợ, thu hồi nợ, trích lập dự phòng thoái thu lãi thep phương án cơ cấu lại của PVcomBank đến năm 2030, nếu thực hiện theo đúng quy định thì số dự phòng rủi ro cho vay cần tăng lên 821,5 tỷ đồng, chỉ tiêu “Các khoản lãi, phí phải thu” và “Lợi nhuận chưa phân phối” sẽ giảm đi 1,215 tỷ đồng và 2,037 tỷ đồng, “Lợi nhuận trước thuế” sẽ giảm đi 541.189 tỷ đồng.

bctc-cua-pvcombank-nam-2020-dulichvn-1621604127-1621649808.jpg
Nguồn: BCTC kiểm toán 2020 của PVcomBank.

Ngoài ra, tại ngày 31/12/2020, Ngân hàng chưa thực hiện trích lập dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác đầy đủ theo quy định. Ngoại trừ các khoản phải thu, tài sản có được xử lý theo Đề án tái cơ cấu và các khoản phải thu, tài sản có được thu hồi, trích lập dự phòng, thoái thu lãi theo Phương án cơ cấu lại, số dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác cần trích lập tại ngày 31/12/2020 là 253.924 tỷ đồng. Nếu Ngân hàng thực hiện theo đúng quy định thì chỉ tiêu ‘các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác” sẽ tăng lên và “Lợi nhuận chưa phân phối” sẽ giảm đi cùng số tiền là 253.924 tỷ đồng. ‘Lợi nhuận trước thuế” sẽ giảm đi 130.262 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Ngân hàng ghi nhận một số khoản thu nhập từ bán một số khoản đầu tư chứng khoán vốn và khoản đầu tư dài hạn chưa thỏa mãn các điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực kế toán.

Trong năm 2020, Ngân hàng đã thu hồi một khoản đầu tư dài hạn đã bán trên và hạch toán lãi phát sinh từ giao dịch này trong năm 2017 vào chi phí hoạt động khác. Nếu Ngân hàng thực hiện đúng theo quy định thì tại ngày 31/12/2020, chỉ tiêu “Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán” và “Đầu tư dài hạn khác”, “Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn” tăng lên lần lượt 51.421 tỷ đồng, 11.5 tỷ đồng và 2.33 tỷ đồng. Chỉ tiêu “Các khoản phải thu” và “Lợi nhuận chưa phân phối” sẽ giảm đi tương ứng 160.102 tỷ đồng và 100.511 tỷ đồng. “Lợi nhuận trước thuế” sẽ tăng lên 37.556 tỷ đồng.

Nếu hạch toán đúng theo các ý kiến trên, hợp nhất năm 2020, PVcomBank sẽ lỗ gần 493.6 tỷ đồng thay vì con số lãi trước thuế gần 76 tỷ đồng trên báo cáo...

Cùng với đó, vào năm 2017, ngân hàng thực hiện ghi nhận một số khoản thu nhập từ việc bán các khoản đầu tư chứng khoán chưa thỏa mãn các điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực kế toán. Đến năm 2020, ngân hàng đã thực hiện thu hồi một phần đầu tư dài hạn đã bán trên và thực hiện hạch toán lãi phát sinh từ giao dịch này vào chi phí hoạt động trong năm 2017.

AASC cho biết trong trường hợp ngân hàng thực hiện đúng quy định thì "tổng lợi nhuận trước thuế 2020 sẽ tăng lên 37,5 tỷ đồng".

pvcombank1-dulichvn-1621604624-1621649808.jpg
Bài viết trên chuyên trang phapluatnet... của tạp chí Đời sống và Pháp luật

PVcomBank thành lập năm 2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank). Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, lợi nhuận ngân hàng là gần 76 tỷ đồng năm qua, giảm 64% so với 2019. Ngân hàng này cũng là một trong những ngân hàng thuộc nhóm có hiệu quả kinh doanh thấp trong hệ thống các tổ chức tín dụng dù tổng tài sản đạt hơn 180.000 tỷ đồng và vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, tương đương một số nhà băng ở nhóm giữa.