Theo Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 thì đại diện được hiểu là chủ thể dân sự này nhân danh và vì lợi ích hợp pháp của một chủ thể dân sự khác để tham gia vào giao dịch dân sự. Đại diện có hai loại là đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền.

can-hieu-ro-1-1688962700.jpg
Bộ luật Dân sự.

Đại diện theo pháp luật có 2 loại:

Thứ nhất, đại diện theo pháp luật của cá nhân (Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015): Cha, mẹ đối với con chưa thành niên; Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định; Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015;  Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Thứ hai, đại diện theo pháp luật của pháp nhân (quy định tại Khoản 1 Điều 137 Bộ luật Dân sự 2015): Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ; Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật; Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án;… Ngoài ra, một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015..

can-hieu-ro-2-1688962702.jpg
Quy định về ủy quyền.

Về đại diện theo ủy quyền, Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau: Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền để cho một cá nhân, pháp nhận khác đại diện thay mặt mình tiến hành xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự nhất định; Các thành viên trong hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân cử ra một cá nhân, pháp nhân khác để đại diện cho mình tham gia vào việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của mình. Việc cử đại diện theo ủy quyền phải được tất cả thành viên thỏa thuận thống nhất. Trừ các trường hợp luật quy định việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải do người từ đủ 18 tuổi trở lên thì người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng có thể là đại diện theo ủy quyền để tham gia xác lập và thực hiện giao dịch dân sự.

Như thế đã hiểu đại diện theo pháp luật là người do pháp luật hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Căn cứ xác lập quyền đại diện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật… Đại diện theo ủy quyền là đại diện được thực hiện theo sự ủy quyền của người được đại diện và người đại diện. Căn cứ xác lập quyền đại diện theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện.