Văn bản hành chính người dân nhận được là Thông báo thực hiện đo đạc tranh chấp về đất đai, được gửi trực tiếp đến những người dân có liên quan. Nhưng khi người dân không đồng thuận, viết đơn khiếu nại thì được cơ quan chức năng chức năng trả lời là “…văn bản hành chính trong nội bộ cơ quan để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; do đó nội dung đơn khiếu nại của ông không đủ điều kiện để thụ lý theo quy định…”.

1-1719506494.jpg
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định:

“Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật:

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật…”.

Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục. Đối với các Kế hoạch triển khai các Quyết định, Thông báo,… liên quan đến việc đo đạc đất đai không thuộc phạm vi bị “cấm”, mà cần phải được thể hiện công khai, được niêm yết ở địa phương, địa bàn khu dân cư,… Khi các văn bản hành chính được ban hành, được công bố và gửi đến tận tay chính quyền địa phương, người dân thì không thể gọi là “Văn bản hành chính lưu hành nội bộ”. Thậm chí theo quy định của Luật Đất đai, người dân, người có liên quan đều có quyền yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp các Kế hoạch, Quyết định, Thông báo,… liên quan đến họ mà họ chưa nhận được.

Còn “văn bản hành chính lưu hành nội bộ” bao gồm toàn bộ quy trình hoạt động, quy tắc ứng xử… của một đơn vị tổ chức, cá nhân hoặc công ty, được lưu hành dạng văn bản. Lưu hành nội bộ nhằm giúp đảm bảo sự đồng bộ về thông tin cập nhật nội bộ, hoạt động của tổ chức và phải đảm tính bảo mật cao để đảm bảo sự riêng tư và an ninh thông tin của tổ chức. “Văn bản hành chính lưu hành nội bộ” sẽ có dòng chữ Ghi chú hoặc Lưu ý (thường thấy ở trang cuối của Văn bản hành chính dạng Lưu hành nội bộ): “Đây là Văn bản hành chính lưu hành nội bộ” hoặc đã đóng dấu “MẬT”, “TUYỆT MẬT” theo quy định.

Từ đó đã thấy rằng văn bản hành chính không có ghi chú “Lưu hành nội bộ”, đóng dấu “MẬT, TUYỆT MẬT” và đã phát hành công khai, giao đến chính quyền các cấp và người dân để thực hiện thì không phải là “văn bản hành chính lưu hành nội bộ”.